เลือกหน้า

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ระบบเบิกจ่ายวัสดุ

ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2565

ใช้สำหรับการเบิกจ่าย วัสดุ สำนักงานภายในสำนักหอสมุด

ระบบพัสดุ

ระบบจัดเก็บรายการ ครุภัณฑ์ ภายในสำนักหอสมุด

ระบบปฎิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักหอสมุด และจองห้องประชุม

ระบบบริการสอนการรู้สารสนเทศ

ปรับปรุงล่าสุด ธันวาคม 2564

ระบบในการสร้างหลักสูตรเพื่อใช้อบรม การเรียนรู้สารสนเทศ

รายงานการใช้บริการสำนักหอสมุด

สถิติการใชบริการต่างๆ  ของสำนักหอสมุด

ระบบเก็บข้อมูลพัฒนาบุคลากร

กำลังปรับปรุง

E-Document

ระบบจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ภายในสำนักหอสมุด

ระบบงานสารบรรณ

ออกเลขหนังสือของหน่วยงาน

Update : ทำการแก้ไขให้รองรับ https และเข้าสู่มาตรฐาน 17/4/65

KULC BLOG

ข่าวสารต่างๆ ของสำนักหอสมุด

ระบบฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์

ข่าวสารต่างๆ ของสำนักหอสมุด

ระบบแจ้งซ่อมงาน IT

แจ้งซ่อมงาน IT

Update : 11/04/65

KU LINET

เว็บเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบเก็บข้อมูลพัฒนาบุคลากร

เก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

ต้องใช้ firefox เข้าเพิ่ใช้งานผ่านระบบ eoofice เดิมก่อนครับ

ระบบออกเลขงานพัสดุ

ระบบออกเลขงานพัสดุ

WIKI

รายงานการประชุมต่างๆ ภายในสำนักหอสมุด

ระบบแจ้งซ่อมงานอาคาร สถานที่

แจ้งซ่อมงานอาคาร

Update : 19/04/65

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล

KULC WEBLogout