Filters

วันเริ่ม =
หัวข้อ contains
ผู้จอง contains
   

วันเริ่ม (เดือน/วัน/ปี)
หัวข้อ
ผู้จอง
จำนวนผู้ร่วม
ช่วงเวลา
11/13/2014 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์   3
08/28/2014 จัดบรรยายการใช้โปรแกรม EndNote กิตติยา 35 3
07/15/2014 จัดบรรยายการสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ กิตติยา 35 3
07/02/2014 ระดับสำนักหอสมุด วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2557 ธนาภรณ์ 30 1
07/01/2014 ระดับสำนักหอสมุด วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2557 ธนาภรณ์ 30 1
06/10/2014 จัดบรรยายฐานข้อมูล SciFinder กิตติยา 20 3
05/29/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 13 1
05/23/2014 ระดับฝ่าย 21-23 พฤษภาคม 2557 ธนาภรณ์ 30 1
05/23/2014 สอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งช่างเทคนิค อังคณา 30 3
05/22/2014 ระดับฝ่าย 21-23 พฤษภาคม 2557 ธนาภรณ์ 30 3
05/22/2014 นักสืบค้นมืออาชีพรุ่น19 กิตติยา 35 3
05/21/2014 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย 21-23 พฤษภาคม 2557 ธนาภรณ์ 30 3
05/21/2014 นักสืบค้นมืออาชีพรุ่น19 กิตติยา 35 3
05/20/2014 นักสืบค้นมืออาชีพรุ่น19 กิตติยา 35 3
05/19/2014 นักสืบค้นมืออาชีพรุ่น19 กิตติยา 35 3
05/15/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 13 1
05/14/2014 ประชุมเพื่อพัฒนาระบบเสนอแนะทรัพยากรใหม่(ฝ่ายจัดการฯ)ร่วมกับผู้พัฒนาระบบ พรนภา 17 1
05/08/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 13 1
05/07/2014 ประชุมเพื่อพัฒนาระบบเสนอแนะทรัพยากรใหม่(ฝ่ายจัดการฯ) พรนภา 15 1
05/01/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 13 1
04/29/2014 พบร้าน Golden book วันเพ็ญ 7 2
04/29/2014 Training the trainer กิตติยา 20 3
04/28/2014 Training the trainer กิตติยา 20 3
04/25/2014 ประชุมจดหมายเหตุ 4 วิทยาเขต สินิทธ์ 20 3
04/25/2014 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสรุปข้อคิดเห็น ธนาภรณ์ 20 3
04/24/2014 ประชุมหอจดหมายเหตุ 4 วิทยาเขต สินิทธ์ 20 1
04/24/2014 ประชุมรายงานสรุปงานจัดหา วันเพ็ญ 12 2
04/23/2014 หัวหน้าฝ่ายเสนอวิสัยทัศน์/แนวทางการบริหารงานต่อ คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่าย และบุคลากร ธนาภรณ์ 80 3
04/22/2014 ประชุมคณะกรรมการทำความสะอาด นาางสาวกรรยา 12 1
04/22/2014 บำรุงรักษาเครื่องขยายเสียง แสง และภาพ ไพรวัลย์ 6 3
04/21/2014 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฝ่ายจัดการฯ(SAR2557) พรนภา 15 1
04/18/2014 ประชุมฝ่ายบริการ นภาลัย 15 1
04/17/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 13 1
04/17/2014 ประชุมสรรหาหัวหน้าฝ่ายและระชุมคณะกรรมการพลังงานและสิ่งแวดล้อม นาางสาวกรรยา 20 2
04/10/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 17 2
04/10/2014 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุด Eco-Library และการจัดการความรู้องค์กร นงค์ลักษณ์ 55 1
04/09/2014 ประชุมร่วมศูนย์หนังสือ มก. วันเพ็ญ 10 3
04/09/2014 ประชุมOTบริการ ทรงศิริ 20 1
04/08/2014 ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่าย (เปิดซองเสนอชื่อ) ธนาภรณ์ 30 1
04/04/2014 ฝึกงานนิสิตม.มหาสารคาม วาทินี 30 1
04/04/2014 การจัดการรูปแบบบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote กิตติยา   1
04/03/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 13 1
04/03/2014 อบรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ธนาภรณ์ 50 1
04/02/2014 ฝึกงานนิสิต ม.มหาสารคาม วาทินี 5 3
04/01/2014 ฝึกงานนิสิต ม.มหาสารคาม วาทินี 5 3
04/01/2014 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการห้องสมุดมนุษย์ ห้องสมุดสีเขียว และการบริหารจัดการด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผล นงค์ลักษณ์ 43 1
03/31/2014 ฝึกงานนิสิต ม.มหาสารคาม วาทินี 5 3
03/31/2014 ประชุมเครือข่าย 4 วิทยาเขต วาทินี 30 3
03/28/2014 ฝึกงานนิสิต ม.มหาสารคาม วาทินี 5 3
03/28/2014 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ IBIC ครั้งที่ 1/2557 วันเพ็ญ 15 1
Page Total (50 Detail Records)
Grand Total (0 Detail Records)
Page  First Previous Next Last  of 57
     1 to 50 of 2823      Records Per Page 


 ©2010 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์