Filters

วันเริ่ม =
หัวข้อ contains
ผู้จอง contains
   

วันเริ่ม (เดือน/วัน/ปี)
หัวข้อ
ผู้จอง
จำนวนผู้ร่วม
ช่วงเวลา
08/13/2015 สัมภาษณ์ พนง.รายได้ สุขุมาภรณ์ 10 3
08/03/2015 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNoteX7 กิตติยา 40 3
07/28/2015 หลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ กิตติยา 40 3
07/27/2015 หลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ กิตติยา   3
06/11/2015 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ กิตติยา 40 3
05/14/2015 การบรรยายเชิงฐานข้อมูล SciFinder กิตติยา 20 3
05/12/2015 ประกาศผลมอบรางวัลการพิจารณาหนังสั้น ธนาภรณ์ 100 3
05/08/2015 คกก.พิจารณาตัดสินหนังสั้น ธนาภรณ์ 10 1
04/28/2015 ปรับตัวอย่างไรกับตลาดงานในอาเซียน วินัย 100 1
04/27/2015 ศึกษาดูงานโดยคณะนิสิตจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 35 คน นงค์ลักษณ์ 42 2
04/24/2015 วันคุณภาพสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3(Focus Group สภานิสิต นายก อบก. ชุดใหม่) ธนาภรณ์ 40 1
04/23/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 15 1
04/22/2015 EdPEx-หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ธนาภรณ์ 40 2
04/20/2015 สัมภาษณ์ พนง.รายได้ สุขุมาภรณ์ 10 3
04/16/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 15 1
04/09/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 15 1
04/07/2015 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNoteX7 กิตติยา 30 3
04/02/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 15 1
04/01/2015 สอนนิสิตฝึกงานจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี นงค์ลักษณ์ 5 3
03/30/2015 คณะกรรมการประชุมสรุปรายชื่อผู้เหมาะสม ธนาภรณ์ 10 2
03/30/2015 ศึกษาดูงานโดย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นงค์ลักษณ์ 25 1
03/30/2015 อบรม การเขียนบทความวิจัยในระดับสากล ภัทราภรณ์ 30 3
03/27/2015 ศึกษาดูงานโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา 16 คน นงค์ลักษณ์ 20 1
03/26/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 15 1
03/25/2015 นำเสนอแนวทางการบริหารงาน ธนาภรณ์ 80 3
03/23/2015 ประชุมการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด นางสาวกรรยา 20 2
03/21/2015 ระเบียบวิธีวิจัยเกษตรเขตร้อนขั้นสูง อารีย์ 12 1
03/20/2015 ประชุม ศิริรัตน์ 6 1
03/19/2015 ประชุมสรุปงานโครงการความรู้คู่บันเทิง ไพลิน 17 2
03/19/2015 ประชุมปัญหากับผอ นางสาวกรรยา 10 2
03/18/2015 อบรม ศิริรัตน์ 50 3
03/18/2015 อบรม ศิริรัตน์ 50 3
03/18/2015 ฝึกงานนิสิต ไพลิน 5 3
03/17/2015 สอบพนักงานเงินรายได้ สุขุมาภรณ์ 10 3
03/16/2015 อบรมฐานข้อมูลทดลองใช้ด้านภาษาอังกฤษ Knowledge Transmission กิตติยา 30 3
03/13/2015 การอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia ทำ presentation เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือฝึกสอนงาน วันเพ็ญ 17 1
03/12/2015 การสืบค้นเอกสารทางวิชาการจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLis Digital Collection) กิตติยา 40 3
03/11/2015 คาร์บอนนิวทรัลรายบุคคล (คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ บุคลากรที่สนใจ) ธนาภรณ์ 40 2
03/11/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 20 1
03/11/2015 ฝึกอบรมฐานข้อมูล EBSCO และ Emeraldที่บอกรับโดยสกอ. กิตติยา 30 3
03/10/2015 ต้อนรับประชุมหารือ สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความรู้/ข้อคิดเห็นกับนักวิจัยจากประเทศอินเดีย นงค์ลักษณ์ 5 2
03/10/2015 ประชุมการจัดเก็บฟิลม์และรูปภาพร่วมกับหอจดหมายเหตุ วาทินี 8 1
03/10/2015 การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างห้องสมุด พันธุ์ศิริ 30 3
03/10/2015 การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างห้องสมุด พันธุ์ศิริ 50 2
03/09/2015 ประชุมร่วมระหว่างฝ่ายจัดการฯ กับฝ่ายบริการ พรนภา 30 2
03/09/2015 ประชุม ศิริรัตน์ 30 1
03/06/2015 ฝึกงาน ขวัญชนก 8 1
03/06/2015 ประชุมผู้อำนวยการพบ 6 ฝ่าย นางสาวกรรยา 100 3
03/06/2015 จัดปฐมนิเทศนิสิต รอบ 2/2558 ชาญณรงค์   3
03/05/2015 EdPEx-หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า(ใช้ห้องประชุม 2) ธนาภรณ์ 40 1
Page Total (50 Detail Records)
Grand Total (0 Detail Records)
Page  First Previous Next Last  of 69
     1 to 50 of 3409      Records Per Page 


 ©2010 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์