Filters

วันเริ่ม =
หัวข้อ contains
ผู้จอง contains
   

วันเริ่ม (เดือน/วัน/ปี)
หัวข้อ
ผู้จอง
จำนวนผู้ร่วม
ช่วงเวลา
08/13/2015 สัมภาษณ์ พนง.รายได้ สุขุมาภรณ์ 10 3
08/03/2015 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNoteX7 กิตติยา 40 3
07/28/2015 หลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ กิตติยา 40 3
07/27/2015 หลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ กิตติยา   3
06/19/2015 การสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ิอการเกษตร ครั้งที่ 4 วันเพ็ญ 100 3
06/18/2015 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร วันเพ็ญ 30 1
06/18/2015 การสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ิอการเกษตร ครั้งที่ 4 วันเพ็ญ 100 3
06/17/2015 การสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ิอการเกษตร ครั้งที่ 4 วันเพ็ญ 100 3
06/12/2015 จัดอบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ภัทราภรณ์ 30 2
06/11/2015 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ กิตติยา 40 3
05/28/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
05/21/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
05/14/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
05/14/2015 การบรรยายเชิงฐานข้อมูล SciFinder กิตติยา 20 3
05/12/2015 ประกาศผลมอบรางวัลการพิจารณาหนังสั้น ธนาภรณ์ 100 3
05/08/2015 คกก.พิจารณาตัดสินหนังสั้น ธนาภรณ์ 10 1
05/06/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
04/28/2015 ปรับตัวอย่างไรกับตลาดงานในอาเซียน วินัย 100 1
04/27/2015 ศึกษาดูงานโดยคณะนิสิตจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 35 คน นงค์ลักษณ์ 42 2
04/24/2015 วันคุณภาพสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3(Focus Group สภานิสิต นายก อบก. ชุดใหม่) ธนาภรณ์ 40 1
04/23/2015 ประชุมจดหมายเหตุ 4 วิทยาเขต สินิทธ์ 15 2
04/23/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 15 1
04/22/2015 EdPEx-หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ธนาภรณ์ 40 2
04/22/2015 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขอใช้ นางสาวกรรยา 100 3
04/20/2015 สัมภาษณ์ พนง.รายได้ สุขุมาภรณ์ 10 3
04/16/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 15 1
04/09/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 15 1
04/07/2015 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNoteX7 กิตติยา 30 3
04/02/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 15 1
04/01/2015 สอนนิสิตฝึกงานจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี นงค์ลักษณ์ 5 3
04/01/2015 Demo ระบบ HR ศศินพร 10 1
04/01/2015 อบรม ?ฐานข้อมูลทดลองใช้ Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library? กิตติยา ขุมทอง 35 1
03/31/2015 Demo ระบบ HR ศศินพร   3
03/31/2015 ประชุมฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พรนภา 27 1
03/31/2015 ประชุมเตรียมงานห้องสมุดสีเขียว ศสิญา 20 2
03/31/2015 การสืบค้นเอกสารทางวิชาการจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLis Digital Collection) กิตติยา 35 3
03/30/2015 ฝึกงานนักศึกษา วลฌา   3
03/30/2015 คณะกรรมการประชุมสรุปรายชื่อผู้เหมาะสม ธนาภรณ์ 10 2
03/30/2015 ศึกษาดูงานโดย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นงค์ลักษณ์ 25 1
03/30/2015 อบรม การเขียนบทความวิจัยในระดับสากล ภัทราภรณ์ 30 3
03/27/2015 ฝึกงานนักศึกษา ยุพิน 6 3
03/27/2015 ศึกษาดูงานโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา 16 คน นงค์ลักษณ์ 20 1
03/27/2015 IL8 : ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Endnote สารภี 5 2
03/26/2015 ฝึกงานนักศึกษา นางสาววาทินี 5 3
03/26/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 15 3
03/25/2015 ประชุมฝ่ายบริการ ดวงพร 25 2
03/25/2015 นำเสนอแนวทางการบริหารงาน ธนาภรณ์ 80 3
03/24/2015 ประชุมกระบวนการจัดอบรม ภัทราภรณ์ 10 2
03/24/2015 ติดตั้งโปรเจคร์เตอร์ สิงห์ทอง 5 1
03/24/2015 ระบบจองห้องประชุมและระบบบุคลากร ดลนภา 7 1
Page Total (50 Detail Records)
Grand Total (0 Detail Records)
Page  First Previous Next Last  of 70
     1 to 50 of 3451      Records Per Page 


 ©2010 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์