Filters

วันเริ่ม =
หัวข้อ contains
ผู้จอง contains
   

วันเริ่ม (เดือน/วัน/ปี)
หัวข้อ
ผู้จอง
จำนวนผู้ร่วม
ช่วงเวลา
10/08/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
10/02/2015 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชาญณรงค์   3
10/01/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
10/01/2015 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชาญณรงค์   3
09/30/2015 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชาญณรงค์   1
09/29/2015 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชาญณรงค์   3
09/28/2015 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชาญณรงค์   3
09/25/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/24/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
09/24/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/23/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/22/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/21/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/18/2015 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2557 พันธุ์ศิริ 30 1
09/18/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 1
09/17/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
09/17/2015 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2557 พันธุ์ศิริ 30 3
09/17/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์   3
09/15/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/14/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/11/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/10/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
09/10/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/09/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/08/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/07/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/04/2015 คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินคุณภาพสำนักหอสมุด ตามเกณฑ์ EdPEx (3-4 ก.ย. 58) ธนาภรณ์ 30 3
09/04/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์   3
09/03/2015 คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินคุณภาพสำนักหอสมุด ตามเกณฑ์ EdPEx (3-4 ก.ย. 58) ธนาภรณ์ 30 1
09/03/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/02/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
09/01/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
08/28/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
08/28/2015 อบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล ภัทราภรณ์ 30 2
08/27/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
08/27/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 1
08/26/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 1
08/25/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 1
08/24/2015 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์ 60 3
08/20/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
08/17/2015 สอบสัมภาษณ์เพื่อต่อสัญญา พนง.รด. 7 คน สุขุมาภรณ์ 15 3
08/13/2015 สัมภาษณ์ พนง.รายได้ สุขุมาภรณ์ 10 3
08/06/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
08/05/2015 ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดโดยคณะบุคลากรจาก ม. แม่ฟ้าหลวง นงค์ลักษณ์ 30 2
08/03/2015 อบรม green office สุขุมาภรณ์ 50 1
08/03/2015 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNoteX7 กิตติยา 40 3
07/30/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 1
07/28/2015 อบรมฐานข้อมูล Emerald ของสกอ กิตติยา 35 3
07/27/2015 อบรมภาษาอังกฤษ นงค์ลักษณ์ 45 3
07/27/2015 สถาบันวิจัยและพัฒนา(คุณรัชดา) นางสาวกรรยา 100 1
Page Total (50 Detail Records)
Grand Total (0 Detail Records)
Page  First Previous Next Last  of 73
     1 to 50 of 3638      Records Per Page 


 ©2010 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์