Filters

วันเริ่ม =
หัวข้อ contains
ผู้จอง contains
   

วันเริ่ม (เดือน/วัน/ปี)
หัวข้อ
ผู้จอง
จำนวนผู้ร่วม
ช่วงเวลา
07/20/2016 การสืบค้นฐานข้อมูลสาขามนุษยศาสตร์ (รุ่นที่ 3) ตามโปรแกรมสอนการรู้สารสนเทศรายปี ศรัญญาภรณ์ 40 1
06/27/2016 การสืบค้นฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 2) ตามโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศรายปี ศรัญญาภรณ์ 40 1
04/20/2016 การสืบค้นเอกสารทางวิชาการจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ThaiLis (รุ่นที่2) ตามโปรแกรมสอนการรู้สารสนเทศรายปี ศรัญญาภรณ์ 40 1
03/17/2016 การสืบค้นฐานข้อมูลสาขาเกษตร (รุ่นที่ 2) ตามโปรแกรมสอนการรู้สารสนเทศรายปี ศรัญญาภรณ์ 40 1
03/16/2016 บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote (รุ่นที่ 3) ตามโปรแกรมสอนการรู้สารสนเทศรายปี ศรัญญาภรณ์ 40 1
12/24/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
12/18/2015 อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ศรัญญาภรณ์ 30 1
12/17/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
12/11/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
12/09/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
12/03/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
11/26/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
11/20/2015 การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 1) ศรัญญาภรณ์ 30 1
11/19/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
11/18/2015 การอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X7 (ตามกำหนดการการสอนการรู้สารสนเทศรายปี) ศรัญญาภรณ์ 45 1
11/13/2015 Workshop : How to write a good paper ศรัญญาภรณ์ 45 1
11/12/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
11/05/2015 ประชุมผู้บริหาร/ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก นางสาวกรรยา 17 3
10/29/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา   3
10/22/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
10/21/2015 การบันทึกข้อมูลห้องสมุดสีเขียว (เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว) ธนาภรณ์ 40 3
10/16/2015 การประชุมติดตามโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร รอบปีที่ 3 พันธุ์ศิริ 25 2
10/16/2015 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนิสิตวิทยาลัยราชชนนีนพรัตน์วชิระ กิตติยา 30 2
10/16/2015 อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 1) ศรัญญาภรณ์ 30 1
10/15/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
10/14/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 2
10/13/2015 KM สำนักหอสมุด นางสาวกรรยา 30 3
10/12/2015 นักนิสิติอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ศรัญญาภรณ์ 5 1
10/09/2015 ประชุม 4 วิทยาเขต นางสาวกรรยา 30 3
10/08/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
10/07/2015 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน EdPEx พันธุ์ศิริ 30 3
10/06/2015 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 พันธุ์ศิริ 40 1
10/05/2015 ฝึกงานนิสิตม.บูรพา สมใจ 2 3
10/05/2015 ประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการห้องสมุดชุมชน ปีงบประมาณ 2558 ชุติมาส 15 4
10/05/2015 ประชุมคณะกรรมการบอกรับฐานข้อมูล สำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2558 ณัฐฌาย์ 15 2
10/05/2015 ประชุมคณะกรรมการตรวจพัสดุ นางสาวกรรยา 17 2
10/02/2015 อบรมประชาสัมพันธ์ ไพรวัลย์ 20 2
10/02/2015 รายงานผลดำเนินงานโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศ ภัทราภรณ์ 5 1
10/02/2015 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชาญณรงค์   3
10/02/2015 อบรมการใช้ cctv ถิรนันท์ 30 1
10/01/2015 ประชุมผู้บริหาร นางสาวกรรยา 17 3
10/01/2015 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชาญณรงค์   3
09/30/2015 ประชุมความก้าวหน้าโครงการคลังความรู้ดิจิทัล มก. และ จดหมายเหตุ มก. ของหน่วยงานนำร่อง วันเพ็ญ 25 2
09/30/2015 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สุขุมาภรณ์ 10 3
09/30/2015 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชาญณรงค์   1
09/30/2015 บรรยายสาชาวิชาพืชสวน กิตติยา 24 2
09/30/2015 อบรมการใช้ CCTV ดลนภา 20 1
09/29/2015 ประชุมตรวจพัสดุ นางสาวกรรยา 17 2
09/29/2015 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชาญณรงค์   3
09/29/2015 ฟังบรรยายเรื่องพลังงานสีเขียว นางสาวกรรยา 100 3
Page Total (50 Detail Records)
Grand Total (0 Detail Records)
Page  First Previous Next Last  of 77
     1 to 50 of 3806      Records Per Page 


 ©2010 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์