Filters

วันเริ่ม =
หัวข้อ contains
ผู้จอง contains
   

วันเริ่ม (เดือน/วัน/ปี)
หัวข้อ
ผู้จอง
จำนวนผู้ร่วม
ช่วงเวลา
12/12/2014 ผู้อำนวยการพบบุคลากรฝ่าย วาทินี   1
11/13/2014 ปฐมนิเทศ ชาญณรงค์   3
09/18/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 20 1
09/12/2014 ประขุม ผอ.พบบุคลากรฝ่ายบริการ ดวงพร 30 1
09/11/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 20 1
09/11/2014 ประชุมผอ.พบบุคลากรฝ่ายจัดการ พรนภา 30 2
08/29/2014 บรรยายนิสิตสาขาคหกรรมศาสตร์ กิตติยา 10 1
08/28/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 20 1
08/28/2014 จัดบรรยายการใช้โปรแกรม EndNote กิตติยา 35 3
08/26/2014 ประชุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ศสิญา 25 3
08/24/2014 บรรยายฐานข้อมูลนิสิตสาขาการจัดการวิศวกรรมศาสตร์ กิตติยา 55 1
08/21/2014 ประชุมผุ้บริหาร นาางสาวกรรยา 20 1
08/15/2014 อบรมภาษาอังกฤษ นงค์ลักษณ์ 50 1
08/14/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 20 1
08/14/2014 อบรมการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ กิตติยา 30 1
08/13/2014 อบรมภาษาอังกฤษ นงค์ลักษณ์ 50 1
08/07/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 20 1
08/06/2014 อบรม Koha รุ่งอรุณ 50 3
08/05/2014 ชี้แจงการประกวดราคาคอมพิวเตอร?แม่ข่าย นาางสาวกรรยา 10 1
08/05/2014 สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ 3 คน อังคณา 10 2
08/05/2014 อบรมภาษาอังกฤษ นงค์ลักษณ์ 50 3
08/05/2014 อบรม Millennium รุ่งอรุณ 50 3
08/04/2014 อบรม Millennium รุ่งอรุณ 50 3
08/01/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 20 1
08/01/2014 อบรมภาษาอังกฤษ นงค์ลักษณ์ 50 3
07/31/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 20 1
07/30/2014 อบรมภาษาอังกฤษ นงค์ลักษณ์ 50 3
07/30/2014 อบรม worldshare analytics วันเพ็ญ 15 1
07/29/2014 อบรมภาษาอังกฤษ นงค์ลักษณ์ 50 3
07/28/2014 นิสิตฝึกงานนำเสนอผลงาน วาทินี 8 3
07/28/2014 สอบสัมภาษณ์ 4 ตำแหน่ง อังคณา 25 1
07/24/2014 ประชุมร่วมกับ หอสมุด กพส. ดวงพร 20 1
07/24/2014 ระบบไปราชการ (person) ศศินพร 4 2
07/24/2014 ศึกษาดูงานโดยคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (13 คน) นงค์ลักษณ์ 17 2
07/24/2014 ประชุมผู้บริหาร นาางสาวกรรยา 20 1
07/24/2014 อบรมฐานข้อมูล ThaiLis สกอ. กิตติยา 30 3
07/23/2014 เชิญประชุมฝ่ายบริการ ดวงพร 15 2
07/23/2014 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและนำชมห้องสมุด วาทินี 10 1
07/23/2014 ห้องสมุดองค์การสหประชาชาติ - ESCAP Library ดูงานระบบห้องสมุดจินดามณี KOHA ถิรนันท์ 10 2
07/23/2014 ศึกษาดูงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (32 คน) นงค์ลักษณ์ 36 1
07/23/2014 ประชุมฝ่ายจัดการฯ พรนภา 29 1
07/23/2014 อบรมภาษาอังกฤษ นงค์ลักษณ์ 50 3
07/22/2014   ผอ.   1
07/22/2014 ประชุมStaffที่พัก สมใจ 3 2
07/22/2014 ประชุมระบบฐานข้อมูลกลางด้านการเกษตร ถิรนันท์ 12 1
07/22/2014 ประชุมฝ่ายจัดการฯ พรนภา 29 2
07/22/2014 อบรมภาษาอังกฤษ นงค์ลักษณ์ 50 3
07/22/2014 ฝึกอบรมการรับส่งคำขอILL-WorldCat สมใจ 10 1
07/21/2014 ประชุมบริษัทเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ถิรนันท์ 10 1
07/21/2014 ผู้บริหารพบบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา วาทินี 10 2
Page Total (50 Detail Records)
Grand Total (0 Detail Records)
Page  First Previous Next Last  of 60
     1 to 50 of 2974      Records Per Page 


 ©2010 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์